Journal of International Translational Medicine
Citation Search Quick Search Adv Search
Home       Introduction       Editorial Board       Current Issue        Subscribe       Online Publication       About us
Journal of International Translational Medicine  2016, Vol. 4 Issue (3): 203-207    DOI: 10.11910/2227-6394.2016.04.03.10
Current Issue | Archive | Adv Search |
Clinical Features and Genetic Analysis of Tuberous Sclerosis Complex in a Chinese Family Caused by c.2677-2678del Mutation on TSC2 Gene
KE Lai-shun&, JIANG Hua&, QU Xiu-xiu, ZHENG De-quan, WU Xin-yu, LU Wu-sheng*
Department of Neurology, The Affiliated Dongnan Hospital of Xiamen University, Zhangzhou, Fujian, 363000, China
 
 
Chinese Editorial Department, Journal of International Translational Medicine (English Edition)
Address: Room 201, 203, 205, No.3 Building, Zijin Lianhe Cubic Square, Nanjing, 210037, China
Website:www.jitm.hk E-mail:jitm2012@jitm.hk;TEL:+86-025-85552880,-86- 4000600047