Journal of International Translational Medicine
Citation Search Quick Search Adv Search
Home       Introduction       Editorial Board       Current Issue        Subscribe       Online Publication       About us
Journal of International Translational Medicine  2017, Vol. 5 Issue (3): 140-146    DOI: 10.11910/2227-6394.2017.05.03.06
Current Issue | Archive | Adv Search |
Advances in Translational Medicine of Basic Breast Cancer
LI Chao1&, LI Wei1*&, WANG Jian2, FAN Qiao-ling3, LIN Ze-qi1, ZHU Xiao1
1. Nanjing MiaoAnTang Biotechnology Co., Ltd, Nanjing, Jiangsu, 210046, China;
2. Department of Oncology, Yixing Traditional Chinese Medicine Hospital, Yixing, Jiangsu, 214200, China;
3. School of Basic Medicine, Nanjing University of Chinese Medicine, Nanjing, Jiangsu, 210023, China
 
 
Chinese Editorial Department, Journal of International Translational Medicine (English Edition)
Address: Room 201, 203, 205, No.3 Building, Zijin Lianhe Cubic Square, Nanjing, 210037, China
Website:www.jitm.hk E-mail:jitm2012@jitm.hk;TEL:+86-025-85552880,-86- 4000600047